Okinawan Seidokan Karate and Kobudo
  || HOME ||
   
 
Passai Dai, Passai Sho, and Anaku bunkai